Królewskie Miasto Darłowo      Darłowo na Facebook'u  Darłowo na YouTube  Radio Koszalin  Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Mieście Darłowo na lata 2017-2027

 

Osoby do kontaktu w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Mieście Darłowo na lata 2017 - 2020:

Telefon do kontaktu: 94 314 22 23 wew. 233.

 


[02 marca 2017]

Spotkanie zespołu ds. rewitalizacji, warsztaty rewitalizacyjne oraz spacery studyjne

Dnia 2 marca odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, podczas którego przeprowadzona została dyskusja nad projektami rewitalizacyjnymi, w oparciu o które tworzone są przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Uczestnicy spotkania dokonali połączenia projektów w taki sposób, aby były komplementarne w odniesieniu do uwarunkowań społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych i technicznych.  Ponadto członkowie zespołu rozważali zakres dopasowania projektów do potrzeb mieszkańców, które określone zostały na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

Podczas prac zespołu ds. rewitalizacji sformułowanych zostało sześć przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których opis oraz wskaźniki zostaną sformułowane na dalszym etapie prac.

Ponadto w ciągu dnia odbyły się warsztaty rewitalizacyjne, w trakcie których mieszkańcy wskazywali na swoje potrzeby w zakresie rewitalizacji oraz omawiane były planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W ramach podsumowania partycypacyjnych działań prowadzonych w trakcie opracowywania programu rewitalizacji, odbyły się spacery studyjne, w których uczestniczyli członkowie zespołu ds. rewitalizacji oraz mieszkańcy. Spacery odbyły się na czterech osiedlach i ich celem było poznanie naocznie potrzeb technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i społecznych istniejących na obszarze zdegradowanym.

 

 


[21 lutego 2017 r.]


[17 lutego 2017 r.]

W dniu 17 lutego 2017 o godzinie 17. 30 w budynku Terminala Pasażerskiego odbyło się spotkanie na temat rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Darłowie z mieszkańcami z Darłówka oraz przedstawicielami Rady Osiedla Darłówko.

 

 


[17 lutego 2017 r.]

W dniu 17 lutego 2017 o godzinie 17. 30 w budynku Terminala Pasażerskiego odbyło się spotkanie na temat rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Darłowie z mieszkańcami z Darłówka oraz przedstawicielami Rady Osiedla Darłówko.

 

 


[16 lutego 2017 r.]

Trzecie spotkanie zespołu ds. rewitalizacji

Dnia 16 lutego odbyło się trzecie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji.

Tematem przewodnim spotkania było ustalanie szczegółowego zakresu planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji pracowali warsztatowo nad opracowaniem szczegółowych projektów rewitalizacyjnych, ich wskaźników, źródeł finansowania i wartości finansowej. Ważnym aspektem było również określenie prognozowanych produktów i rezultatów.

Zespół ds. Rewitalizacji podjął również decyzję odnośnie sposobu monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie prowadzony w sposób ciągły od 2017 roku do 2027. Instytucją odpowiedzialną za ogłaszanie prac zespołu będzie Urząd Miasta.

Kolejnym etapem prac będzie ustalenie dokładnych ram finansowych realizowanych przedsięwzięć, a także wyznaczenie obszaru objętego rewitalizacją.

 

 


[13 lutego 2017 r.]

Warsztaty rewitalizacyjne

Dnia 10 lutego o godzinie 17.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły się warsztaty rewitalizacyjne, w których wzięli udział mieszkańcy Osiedla Południe oraz Bema. Spotkanie odbyło się w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji i miało na celu zaangażowanie mieszkańców w proces partycypacyjnego opracowywania dokumentu strategicznego.

Podczas warsztatów przedstawiono mieszkańcom wstępne koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:

- potrzeb społeczności lokalnej;

- deficytów obszaru;

- uszczegółowienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych;

- konkretnych projektów, które powinny zostać zrealizowane na terenie objętym rewitalizacją.

Mieszkańcy biorący udział w warsztatach, w sposób bardzo szczegółowy wskazywali rozwiązania, które doprowadziłyby do rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych i przestrzennych. Wiedza oraz zaangażowanie mieszkańców pozwoliły na doprecyzowanie zadań, które umieszczone zostaną w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

 

 


[13 lutego 2017 r.]

Drugie spotkanie zespołu ds. rewitalizacji

Rozpoczęto II etap prac nad programem rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów i obiektów usytuowanych w centrum miasta, poprzez działania przestrzenne, urbanistyczne, społeczne i ekonomiczne.

W dniu 10 lutego odbyło się kolejne, drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Podczas spotkania przeprowadzone zostało szkolenie, którego celem było przekazanie wiedzy w zakresie określania przedsięwzięć oraz obszaru, który powinien zostać poddany rewitalizacji. Podczas spotkania omówiono uwarunkowania pozyskania wsparcia zewnętrznego na realizację projektów rewitalizacyjnych. Wskazano, że logika powiązań kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych musi obejmować oddziaływania projektów na sferę społeczną, przestrzenną i gospodarczą.

Rewitalizacja finansowana z funduszy UE w latach 2014-2020 ma wymiar prospołeczny. Wymagane jest aby projekty infrastrukturalne łączyły się ze społecznymi i mogły razem wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców.

Rezultatem pracy zespołu była identyfikacja projektów rewitalizacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne projekty rewitalizacyjne.

Kolejnym etapem pracy będzie ustalenie szczegółowego zakresu planowanych projektów oraz wskazanie prognozowanych produktów i rezultatów wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.

 

 


[7 lutego 2017 r.]


 


[27 stycznia 2017 r.]

I spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji w ramach działań zmierzających do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Darłowo na lata 2017-2027.

W dniu 26.01 br.  odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. rewitalizacji, w którego skład weszli przedstawiciele miasta Darłowo, Komendant Straży Miejskiej w Darłowie, Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wiceprezes Darłowskiego Centrum Wolontariatu, Prezes Stowarzyszenia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Dyrektor Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej, Przewodniczący Rady Osiedla Zachód, Przewodniczący Osiedla Południe, Przewodniczący Rady Osiedla Centrum, Przewodniczący Rady Osiedla Bema, Przewodniczący Rady Osiedla Darłówko, zarządcy nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Darłowo, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk", przedstawiciel POC Partners Polska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Dyrektor Ośrodka Kultury.

Zespół ds. rewitalizacji powołany został przez Burmistrza Miasta Darłowo na czas przygotowania i realizacji założeń programu. Jest on społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza Miasta Darłowo.

W związku z tym, że do zadań zespołu należeć będzie współpraca  w zakresie:

 • diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych,
 • priorytetyzacji problemów  dotykających  procesu rewitalizacji,
 • definiowanie celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,
 • monitorowanie i ocena wdrażania programu,

na spotkaniu przedstawiono uwarunkowania formalno-prawne prowadzenia rewitalizacji w okresie programowani 2014-2020.

Przedstawiciel firmy Strefa Plus z Warszawy, zapoznał uczestników z obowiązującymi wytycznymi w przedmiotowym zakresie, wskazał zasady weryfikacji  programów, przedstawił definicję:

REWITALIZACJA - stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

W dalszej kolejności przedstawił sfery oddziaływania rewitalizacji, co zawierać powinien sam program, logikę programu oraz narzędzia wykorzystywane przy pracy nad programem.

Kolejne spotkanie zespołu planowane jest na 8.02., w jego udział zaangażowani zostaną szczególnie reprezentanci Rad Osiedlowych. W dalszym etapie projekt programu poddany zostanie konsultacją społecznym. Ostateczny kształt dokumentu Burmistrz Miasta Darłowo przedstawi Radnym Rady Miejskiej w Darłowie, którzy w drodze głosowania podejmą stosowną uchwałę.

Dlaczego warto posiadać opracowany Program Rewitalizacji?

 1. Opracowany dokument stanowić będzie diagnozę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, który wyznaczać będzie kierunki podejmowanych działań, których celem będzie poprawa stanu zdiagnozowanego. Zakłada się, że działania zmierzającej do zmian sytuacji prowadzone będą w okresie funkcjonowania samego programu. W uzasadnionych przypadkach mogą trwać dłużej.
 2. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Dla miasta Darłowo podstawowym źródłem finansowania projektów będą środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014 -2020. W budżecie programu środki przeznaczone na realizację wynoszą 40 mln euro, a pierwsze konkursy naboru wniosków rozpoczną się w marcu i trwać będą do początku maja br.
 3. Składając wniosek o dofinasowanie inwestycji z środków pomocowych UE, wnioskodawca bardzo często musi udzielić odpowiedzi na pytanie czy dany projekt jest zbieżny z założeniami lokalnego programu rewitalizacji, lub też czy dla terenu realizacji inwestycji opracowano taki program. Sytuacja taka występuję zwłaszcza w pozostałych programach operacyjnych dostępnych w obecnej perspektywie finansowej UE. Zgodność punktowana jest dodatkowo, co zwiększa szanse na akceptację złożonego wniosku.

Tomasz Breszka, Sławomir Herman - Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji.

 

 


[24 stycznia 2017 r.]


I spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

Opracowanie Lokalnego Projektu Rewitalizacji Miasta Darłowo na lata 2017-2027

26 stycznia 2017 r. godz. 10.00-14.00 (czwartek)  

Sala Sesji Urzędu Miasta w Darłowie

Temat: uwarunkowania formalno-prawne prowadzenia rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020

 

9.30 - 10.00

Przyjazd uczestników, rejestracja, wydawanie materiałów szkoleniowych    

10.00 - 11.00

 

 

Temat przewodni: Wprowadzenie - Uwarunkowania formalno-prawne okresu 2014-2020 i finansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych

 • Przyjęcie Regulaminu Zespołu ds. Rewitalizacji
 • Zakres zleconej usługi pn. „Stworzenie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Mieście Darłowo na lata 2017 - 2027".

11.00 - 11.15

Przerwa kawowa

11.15 - 12.30

 

Temat przewodni: Plan Rewitalizacji od A do Z.

 • Uwarunkowania prawne dotyczące programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o wsparcie w RPO WZ 2014-2020
 • Zasady wpisywania programów na wykaz programów prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji: analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego oraz przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji

12.30 - 12.45

Przerwa kawowa 

12.45 - 14.00

 

 • Temat przewodni: Plan Rewitalizacji od A do Z, ciąg dalszy
 • Charakterystyka obszaru, na którym występuje koncentracja zjawisk kryzysowych, czynniki: społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, architektoniczno-przestrzenne, ogólnomiejskie oraz analiza koncentracji Opis działań mających na celu włączenie społeczności lokalnej i innych interesariuszy do prac nad opracowaniem/aktualizacją programu rewitalizacji oraz do przyszłego procesu jego wdrażania i okresowej oceny
 • Analiza SWOT obszaru gminy a Analiza SWOT obszarów rewitalizacji
 • Opis przedsięwzięć i integracja działań rewitalizacyjnych

14.00 - 14.15

Zakończenie spotkania i szkolenia

 


[2 stycznia 2017 r.]


Zarządzenie nr EI.0050.667A.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji


[28 grudnia 2016 r.]

 


[06 listopada 2017]

 

Treść Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Darłowo na lata 2017-2023

 


 

POJEKT ZOSTAŁ ZREALIOZWANY PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNII EURPOEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014 – 2020.

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej